تولید محصولات از جنبه های اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی دارای اهمیت می باشد.

 

از نظر اقتصادی برای تولید کننده ومصرف کننده مناسب است. چون خالص است ومخلوط با سایر انواع برنج نیست .

از نظر کیفیت پخت مطلوب است.همچنین عاری از مواد مضراست که سلامت انسان را به مخاطره نمی اندازد. از نظراقتصادی هزینه های نهاده های شیمیایی کاسته می شود وچون بدون واسطه عرضه می شود. برای کشاورز و مصرف کننده مقرون به صرفه است .

از نظر ملی می تواند به حذف یارانه های متعلق به سموم شیمیایی کمک کند ویارانه ها را به سوی بهبود سلامت جامعه از طریق تولید محصولات سالم ،هدایت کند.

از نظر زیست محیطی مانع ازآلودگی خاک، آب ونابودی جانداران می شودکه منابع تامین کننده حیات انسان ها هستند.


مدیریت بهینه محصول

تولید محصول سالم  نیازمند مدیریت مستمر کشاورزبر مزرعه است.برای کنترل عوامل خسارت زا در شیوه تولید برنج سالم ،علف های هرز از طریق کشت توام برنج با اردک کنترل می شود.اردک تقریبا" از کلیه علفهای هرز وآفات بدون وارد کردن خسارت به شالی تغذیه میکند.

فضولات آن بعنوان کود مورد استفاده گیاه قرار میگیرد که باعث حاصلخیزی خاک وافزیش عملکرد شالی وکیفیت محصول می شود.

اردک با بهم زدن گل ولتی شالیزار باعث تهویه خاک وتوسعه ریشه ها میشود که این عمل به سلامت کمک میکند.

بیماریها با بهبود شیوه کشت واستفاده از روش های مکانیکی،نصب تله ،پرورش ماهی در شالیزار و...کنترل میشوند.بنا براین هیچگونه سمی در این گونه شالیزارها استفاده نمی شود.

مزارع تحت شیوه IPMدارای شناسنامه هستند واین مزارع توسط مشاورین فنی در طول فصل نظارت می شوند.میزان محصول هر کشاورزبر اساس نوع رقم برنج ومساحت مزرعه مشخص است ونام کشاورزبر روی بسته های محصول نوشته میشودتا نظارت برشیوه تولید هر کشاورز به سادگی  انجام شود.